сряда, 16 май 2012 г.

Копчета и Карфици - Ran Hwang ♥ Buttons and Pins - Ran Hwang


Вместо да използва по предназначение кoпчетата и карфиците, за да създава дрехи, корейската художника Ran Hwang  създава невероятно големи инсталации на птици и разцъфнали черешови дървета. Когато погледнете отблизо, виждате отделните различни по размер копчета, но отдалеч, инсталацията се превръща в един спиращ дъха образ.

"Моите огромни инсталации отнемат много време и еднообразен ръчен труд", казва 
Ran Hwang  "Това е форма на медитативна практика за мен, която ми помага да намеря моя вътрешен мир. Карфиците се използват за задържане на копчетата върху повърхността, за да образуват изображение. Не се използвам лепило, така че копчетата са свободни да се движат , което предполага генетична човешката склонност да е нерешителен. Използвам копчета , защото те са общи и обикновени, като съществуването на човешките същества. "

"Чрез набиване хиляди на карфици върху стената, аз откривам значението на съществуването" добавя тя. "Подобно на монасите, практикуващи Дзен с лице към стената, моята работа е форма на изпълнение, което води до себеоткриване "
Ran Hwang е завършила училището по визуални изкуства в Ню Йорк и е излага работата си в Ню Йорк, Париж и Сеул."My immense wall installations are extremely time consuming and repetitive manual work," says Ran Hwang  "This is a form of meditative practice that helps me find my inner peace. Pins are used to hold buttons onto the surface to form a silhouetted image, or to disintegrate such image. No adhesive is used so the buttons are free to stay and move, which implies the genetic human tendency to be irresolute. I use buttons because they are common and ordinary, like the existence of human beings."

"By hammering thousands of pins onto a wall, I discover significance of existence," she adds. "Like the monks practicing Zen facing the wall, my work is a form of performance that leads to finding oneself." Hwang graduated from the School of Visual Arts in NYC and has exhibited her work in New York, Paris and Seoul.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
-------------